Grišinas Arvydas

Menotyrininkas apie:

Arvydas Grišinas savo kūrybinę veiklą vadina integralia ir supinta su akademine, moksline. Derindamas kūrybines, tarpdisciplinines ir edukacines praktikas su politikos antropologija bei sociokultūriniais tyrimais, jis įveiklina empatijos metodo taikymą, emocingumą ir vizualumą, taip išryškindamas visuomeninę bendražmogiškumo bei tapatybių tematiką. Pagrindinės naudojamos medijos – fotografija, video medžiaga, tačiau dėl kūrybiniams projektams būdingo tiriamojo pobūdžio šios medijos neretai pasitelkiamos kaip dokumentacijos įrankiai, fiksuojantys kūrybines dirbtuves, meninių ir mokslinių tyrimų metu surinktą informaciją, atliekamų veiksmų procesualumą, performatyvumą. Grišinas taip pat organizuoja edukacines programas ir dirbtuves, atlieka lauko tyrimus, kurių pagrindinės temos – politinių vaizdinių antropologija, politinių procesų tyrimai taikant vizualinės analizės, t. y. politinių simbolių, vaizdinių, viešųjų erdvių, protestų estetikos tyrimų metodus. 

Savo akademinę veiklą Arvydas Grišinas vadina tarpdiscipliniška, tad ir jo kūrybą galima apibūdinti kaip besiremiančią moksliniais principais, kurie adaptuojami meninėse praktikose arba estetizuojami performatyviu socialinio įtraukimo būdu. Be to, Grišinas kuruoja parodas ir publikuoja recenzijas, meno kritikos, publicistinius bei mokslinius straipsnius, yra monografijos „Politika žmogišku veidu: identitetas ir patirtis posovietinėje Europoje“ (2018) autorius, dėstytojauja Vilniaus dailės akademijos Meno istorijos ir teorijos katedroje bei Kauno technologijų universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete. 

PAGRINDINIAI PROJEKTAI IR KŪRINIAI

Nuo 2020 m. tinklalaidė „Rupert Open Studio“. Arvydas Grišinas yra Vilniuje esančios meno, edukacijos ir rezidencijų erdvės Rupert inicijuotos tinklalaidės kūrėjas ir vedėjas. Kalbindamas su Rupert susijusius šiuolaikinius menininkus, Grišinas nagrinėja jų kūrybos meninę ir konceptualiąją problematiką. Tinklalaide siekiama pasiekti platesnę auditoriją ir jai atskleisti Rupert vykstančius kūrybinius procesus.

20152020 m. – akmenų balansavimo dirbtuvės „Jautrūs akmenys“, „Žmonės kaip akmenys“ (Lentvaris, Zarasai, Kaunas, Vilnius, L’Aquila, Thorsmorkas). Pasitelkdamas nuo 8 dešimtmečio egzistuojantį meditatyvų akmenų balansavimo meną, Arvydas Grišinas juo pasinaudoja kaip socialinio įtraukimo priemone, padedančia užvesti diskusijas įvairiomis temomis, skatinančia kūrybinį mąstymą, ypač dirbant su vaikais. Kurdamas ir organizuodamas akmenų statymo dirbtuves, jis kuria efemeriškas skulptūras, kurios iliustruoja delikataus balanso ir trapumo įvaizdžius, paremtus natūralaus dėsningumo akcentais. Šis ilgalaikis projektas grindžiamas ilgalaike alternatyvios meno edukacijos praktika, kai pasitelkus meninio tyrimo galimybes bei profesionalių menininkų naudojamus metodus, tiriama mus supanti aplinka ir subjektų santykis su ja. Dažną, beje ir šį projektą lydintis pokalbio, kaip praktikos, dėmuo autoriui padeda išryškinti kultūrinius kontekstus, pasaulėvokos ir tapatybės formavimosi procesus, kurie ir užfiksuojami.

2019 m. – projektas „Post-Post-Soviet“, įgyvendintas bendradarbiaujant su multimedijų platforma „Nanook“ (dab. „NARA“). Arvydas Grišinas vedė kūrybines dirbtuves-multimedijų projektą, kurio metu buvo atliekamas socialinis tyrimas apie Z kartą ir daugiakalbes jaunimo grupes. Dirbtuvių pagrindu tapo kūrybinės užduotys, kuriose pasitelkiamos etnografinės priemonės, skatinančios dalyvius kurti vizualinius pasakojimus apie jų patirtį, aplinką, raidą ir kaitą.

2018 m. kuruota fotografo Juozo Kazlausko darbų paroda Yale‘io universitete „Tampant Post-Sovietiniu: Tautiškumas kaip tapatybė Lietuvoje 1991-ųjų sausį“. Šioje parodoje siekta atskleisti žmogiškąsias patirtis, susijusias su 1991 metų sausio įvykiais Vilniuje, bei paaiškinti socialinės vaizduotės ir pasaulėžiūros aplinkybes, pastūmėjusias į realius politinius veiksmus.

2010–2011 m. – tarpdisciplininis meno ir edukacijos projektas „ELEKTRINĖ:“. Šio renginio, vykusio Energetikos ir technikos muziejuje, organizatorius Arvydas Grišinas siekė nagrinėti muziejinę erdvę, ją aktualizuoti rengiant elektroninės, elektroakustinės muzikos ir garso meno koncertus, dirbtuves bei pristatant edukacinę programą.

STUDIJOS

2015 m. – filosofijos mokslų daktaras, politikos mokslų specializacija,

Kento universitetas, Didžioji Britanija;

2010 m. – istorijos bakalauras, sociokultūrinės istorijos specializacija,

Vilniaus universitetas;

2009 m. – „Erasmus“ mainų programa, University College Cork, Airija.

STIPENDIJOS, REZIDENCIJOS, APDOVANOJIMAI

2020 m. – „Menų Spaustuvės“ meninė rezidencija;

2020 m. – Lietuvos valstybės nepriklausomybės stipendija;

2019 m. – IWM „Eurasia in Global Dialogue“ vizituojančio tyrėjo grantas, Vienna;

2019 m. – KTU geriausios metų monografijos apdovanojimas;

2018 m. – Šiaurės šalių tarybos Baltic Media grantas bendradarbiaujant su

multimedijų platforma „Nanook“;

2018 m. – Yale‘io universiteto grantas Juozo Kazlausko fotografijų parodai

rengti;

2017 m. – Yale‘io universiteto podaktarinės stažuotės grantas;

2014 m. – Kento universiteto Politikos ir tarptautinių santykių mokyklos

stipendija lauko tyrimams Ukrainoje;

2011–2014 m. – Kento universiteto Politikos ir tarptautinių santykių mokyklos

mokslų daktaro studijų stipendija;

2013 m. – CEELBAS stipendija stažuotei Lietuvos kultūros tyrimų institute. 

Linas Bliškevičius