Šimbelis Vygandas (Das Vegas)

MENOTYRININKAS RAŠO:

Dr. Vygando Šimbelio (Das Vegas) meninė pasaulėžiūra ir skirtingos projektuose taikomos kūrybos strategijos prasmingiausiai atsiskleidžia tarpsritiškumo, konceptualumo bei spekuliatyvumo idėjiniuose diskursuose. Das Vegas – XXI amžiaus menininkas postkonceptualistas, savo kūryboje žaidybiškai operuojantis alternatyviais šiuolaikinio (technologizuoto ir medijuoto) meno scenarijais tiek tradicinių raiškos formų (tokių kaip tapyba, fotografija, filmai, skulptūrinė instaliacija), tiek ir naujųjų medijų meno (new media art), performanso, interaktyvaus meno, tarpsritinių audiovizualinių pasirodymų ar daugelio dėmenų skaitmeninio meno projektų, paraleliai plėtojamų kelių susisiekiančių disciplinų, sociokultūriniame lauke.

Savo visoje kūryboje, ypač pastaruoju laikotarpiu menininkas žengė „koja kojon“ su į šiuolaikinio meno erdvę sparčiai išplitusiomis technologijomis (nuo skaitmeninio video, interaktyvių kompiuterinių žaidimų, patirtinio posūkio technologiniame vartotojo sąsajos dizaine, (post)skaitmeninio meno tendencijų iki kriptomeno) bei nuosekliai siekė konceptualizuoti naujai atsiveriančias tarpdiscipliniškumo šiuolaikiniame mene galimybes, reflektuodamas jas platesniuose politiniuose, socialiniuose, kultūriniuose bei technologiniuose diskursuose.

Menininko-tyrėjo pozicijos atžvilgiu kūrybinę Das Vego brandą įprasmina doktorantūros studijos Vilniaus dailės akademijoje (2009) bei 2018 m. Karališkajame Stokholmo technologijų universitete (KTH) įgytas dar vienas daktaro laipsnis – interaktyvaus medijų meno ir dizaino. Dabartiniu laikotarpiu kokybiškai igilinamas menininkui svarbių temų laukas, kuriame dominuojantiems šiuolaikinio meno, ekonomikos, visuomenės ir technologijų sąveikos klausimams V. Šimbelis suteikia intermedialius, kritinį auditorijos dalyvavimą skatinančius pavidalus.

Ypatingai pastarojo dešimtmečio (2010–2020 m.) Das Vego meninė praktika (pvz., nuo 2009 m. skirtingose medijose plėtojamas projektas „Meno Vertė / Art Value“) įprasmina kritinę-konceptualią šio menininko laikyseną nuolat kintančioje [meno – technologijų – kūrėjo – objekto – proceso – vartotojo – suvokėjo] „ekosistemoje“, kai meninėmis praktikomis suardydamas nusistovėjusius sisteminius informacijos bei meninės produkcijos „apyvartos“ ciklus rinkoje, V. Šimbelis išryškina savitą kritinį meno dabarties „negatyvą“ ir pristato alternatyvius meno kūrimo, vartojimo bei vertinimo scenarijus ateičiai.

Alberta Vengrytė